Wesprzyj pielgrzyma

Organizatorzy Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę zwracają się z serdeczną prośbą do osób, które mogą to uczynić, by materialnie wesprzeć organizację naszej pielgrzymki.

Wszystkie wpłaty przekazane na konto pielgrzymki będą wykorzystane na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki:
Diecezja Rzeszowska, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
PKO Bank Polski 11 1020 4391 0000 6502 0221 0334
Z dopiskiem – NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Ustawodawca daje możliwość odliczania w rozliczeniu zeznaniu PIT darowizn przekazywanych na cele kultu religijnego, co wynika z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT”). Darowizny na cele kultu religijnego (wraz z innymi darowiznami np. na OPP, na cele krwiodawstwa) podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. W celu skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na cele będące celami kultu religijnego oraz posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele.

Skip to content