Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

regulamin pielgrzymki

Abyś mógł jak najowocniej przeżyć te „rekolekcje w drodze”, zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj z myślą o Tobie zostało napisane:

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

 • jest fizycznie przygotowany do codziennego przejścia ok. 30 km,
 • akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter (codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz czynny udział we wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpiewach, konferencjach),
 • pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga,
 • będzie stosować się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki, a także aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych w związku z trwającą pandemią Covid-19.
 • dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady.

3. Osoby nieletnie:

 • do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,
 • w wieku 16-18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których zostali zapisani. Zabrania się pielgrzymowania poza grupami bez zgody księdza przewodnika. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

5. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują identyfikator, który zobowiązują się dokładnie wypełnić, i znaczek (należy je nosić zawsze przy sobie na widocznym miejscu).

6. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

 • odpowiedni, skromny strój (zakryte ramiona i kolana),
 • zakaz korzystania z telefonu czy innych urządzeń elektronicznych podczas modlitwy i marszu,
 • bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, dopalaczy i palenia tytoniu.

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:

 • przepisów o ruchu drogowym,
 • zarządzeń władz terytorialnych (zakaz kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych, rozpalania ognisk),
 • wskazań pielgrzymkowej służby porządkowej.

8. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość; śmieci składają do przygotowanych worków.

9. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym. Z racji na zły stan zdrowia, pątnik – po konsultacji z lekarzem pielgrzymki – ma prawo skorzystania z przewozu samochodem służby medycznej. W uzasadnionych przypadkach lekarz może odstąpić od tej zasady.

10. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:

 • upomnienie,
 • usunięcie z pielgrzymki z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

11. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację mojego wizerunku w ramach promocji pielgrzymki, zwłaszcza na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki i Katolickiego Radia VIA oraz podmiotów współpracujących z Pielgrzymką.

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Na podst. art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 13 marca 2018 r., oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę:

 • moich danych osobowych,
 • danych osobowych nieletniego uczestnika pielgrzymki, którego jestem przedstawicielem ustawowym.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5, pkt. 7 ww. Dekretu w celach dotyczących właściwej organizacji i funkcjonowania Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki.

Skip to content